ชาสอบ สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

ข้อมูลด้านล่างนี้ เป็นประกาศของปีที่แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศ
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ
2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
2.1 หลักการบัญชีทั่วไป 45 ข้อ
2.2 หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 จำนวน 30 ข้อ
2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 20 ข้อ
2.4 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
2.5 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จำนวน 10 ข้อ
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ รวมจำนวน 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

สายบัญชี ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)

เนื้อหากลุ่มวิชา พ.ร.บ.ตำรวจฯ ใช้สอบตำรวจสายบัญชี
1. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
2. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
3. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
4. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

เนื้อหาเฉพาะที่ใช้สอบสายบัญชีตำรวจ
1.หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
2.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (ในประกาศกองการสอบไม่ได้แจ้งว่าฉบับใดบ้าง)
2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1
2.2มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3
3.หลักการบัญชีทั่วไป (เป็นวิชาพื้นฐาน ที่เรียนมา)

ดาวน์โหลดไฟล์

แสดงความคิดเห็น