สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 มิถุนายน 2562

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี
  จำนวน 14 อัตรา และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี
 2. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านกฏหมาย
  จำนวน 4 อัตรา และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านกฏหมาย

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น