ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับงานราชการ ปี 2562 เป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 3 อัตรา (อัตราสิบเอก) ทดแทนการสูญเสียประจำปีงบประมาณ 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.1 ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  1.2 ตำหน่ง นายสิบกำลังพล จำนวน 1 อัตรา
  .3 ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติของผุ้สมัคร
  2.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันบรรจุ)
  2.2 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  2.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
  2.4 งดรับสมัครนายสิบกองหนุน ที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก
  2.5 งดรับสมัครผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2542-2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินเข้าประจำการ
  2.6 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ
 3. คุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  3.1 ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านเครื่องยนต์และการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
  3.2 ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล และตำแหน่งเสมียน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 30 คำ มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 4. หลักฐานการสมัคร
  4.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
  4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  4.4 สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร ๖ (กรณีชื่อสกุล บิดา และมารดา ไม่ตรงกัน)
  4.5 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ใบประกาศรียบัตร หรือใบสุทธิ
  4.6 ใบสำคัญความเห็นแทพย์ทหาร (ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการพร้อมแนบผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอดส์ (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
  4.7 ใบสำคัญทางทหาร
  4.8 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบเท่านั้น
 5. รายละเอียดการรับยสมัคร
  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.30 และ 13.00- 16.00 น. ณ. แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์ทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การแต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
แสดงความคิดเห็น