สำนักงานเลขานุการกองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการชาย ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 24 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองธุรการ สลก.ทบ. โทร. 02-2822895

สำนักเลขานุการกองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท มีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1.1 เป็นหทารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการแล้ว
  1.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
  1.3 เป็นผุ้มีสัญชาติไทย
  1.4 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
  1.5 คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศ (แนบท้าย)
 2. หลักฐานการสมัคร (พร้อมหลักฐานฉบับจริง
  2.1 สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.3 สำเนาบัตรสูติบัตร
  2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา ,มารดา
  2.5 สำเนาใบสำคัญหางทหาร
  2.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ทหาร
  2.7 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ
 3. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสอบคัดเลือก
  3.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การสมัครสอบคัดเลือกไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
แสดงความคิดเห็น