ด้วยจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดตังต่อไปนี้

 1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าาาย
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามบัญชีญชี รายละเอียดแนบท้าย
 2. การรับสมัคร
  2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะมสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัคร ต้องแต่งตายสุภาพ )
 3. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานรายละเอีดยการจ้าง
  3.1 จำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  กลุ่มงาน บริการ
  สถานที่ปฎิบัติงาน โรงพยาบาลท่าหลวง
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563
  3.2 ตำแหน่ง เจ้าพนังกานธุรการ
  กลุ่มงาน บริการ
  สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563
  3.3 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563
  3.4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  สถานที่ปฎิบัติงาน โรงพยาบาลชัยบาดาล
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563
  3.5 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  กลุ่มงาน บริการ
  สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
  โรงพยาบาลพัฒนานิคม จำนวน 1 อัตรา
  อัตราว่าง 2 อัตรา
  ค่าตอบแทน 19,500 บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563
  3.6 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563
 1. เอกสารแนบท้าย
แสดงความคิดเห็น