มณฑลทหารบกที่ 18 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการปี 2562 เป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1.1 ตำแหน่งนายสิบธุรการ (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
  1.2 ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
  1.3 ตำแหน่งพลขับรถ (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  2.1 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขั้นไป
  2.2 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  2.3 มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
  2.4 งดรับสมัครพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2542-2543 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ
  2.5 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถเรียกร้องตามวุฒิการศึกษานั้นได้
 3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐษนมาแสดงในวันสมัครด้วนตนเอง (นำฉบับจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
  3.1 บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยน ชื่อ สกุล (ถ้ามี) ของ ผู้สมัคร พร้อมสำเนา
  3.2 ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุก (ถ้ามี) ของบิดา มารดา พร้อมสำเนา
  3.3 รูปถ่ายหน้าตรง
  3.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหารประจำการ พร้อมแนบผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื่อเอดส์
 4. สถานที่และกำหนดการรับสมัคร
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการให้ต่อต่อที่ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 18 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดระบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทุกวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการค่าสมัครคนละ 150 บาท
 5. สอบถามราชละเอียดได้ที่ : กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 18 โทร 036-230318 – 22 ต่อ 64106 ในวันและเวลาราชการ
แสดงความคิดเห็น