บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2562

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา ดังนี้

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 29 อัตรา
  2. คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
  3. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
  4. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ จำนวน 2 อัตรา
  5. คุณวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน/การเงินระหว่างประเทศ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน/เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
  6. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น