ครม.ไฟเขียวร่าง กม. เลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน ฝ่าฝืนโทษปรับ 2.5 หมื่น
ครม.ไฟเขียวร่าง กม. เลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน ฝ่าฝืนโทษปรับ 2.5 หมื่น

ครม.ไฟเขียวร่าง กม. เลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน ฝ่าฝืนโทษปรับ 2.5 หมื่น

มติ ครม. เห็นชอบ ร่าง กม.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ บังคับเลี้ยงหมา-แมวต้องขึ้นทะเบียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2.5 หมื่น ให้ท้องถิ่นออกข้อกำหนดจัดเก็บ

10 ต.ค.2561 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า วันนี้ (10 ต.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีมติหนึ่งที่น่าสนใจคือ อนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

โพสต์ทูเดย์ รายงานด้วยว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงสาระสำคัญคือ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน และกำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และเพิ่มอำนาจเปรียบเทียบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพรบ. แต่โม่เกินกว่าที่พรบ.กำหนด โดยโทษปรับตาม พ.ร.บ.อยู่ที่ไม่เกิน 25,000 บาท หากไม่ดำเนินการชำระค่าปรับให้ดำเนินคดีต่อไป

ก่อนหน้านี้กฏหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์จากการทารุณกรรมจากมนุษย์ มีเพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม เช่นพรบ.ปี 2535 ที่กำหนดให้ ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แต่ข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงการให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน ทำให้เกิดการทอดทิ้งสัตว์จำนวนมาก เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่มีการคุมจำนวนสัตว์ของตนเอง และบางส่วนนำมาสู่การทำให้เกิดโรคระบาดในสัตว์และติดต่อถึงมนุษย์ จึงต้องมีการแก้ไขและเสนอมายัง ครม.เพื่อพิจารณา กรมปศุสัตว์ได้มีการนำร่าง พ.ร.บ.ไปรับฟังตาม มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ 16 ก.ค. 61-1 ส.ค. 61 ในเว็บไซด์ ทั้งนี้เมื่อร่างพรบ.ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะเริ่มที่สัตว์เลี้ยง 2 ชนิดคือ สุนัข และแมว ยังไม่ขยายไปยังสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอื่น ทั้งนี้ร่างพรบ.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ. ว่า คำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ50 บาท สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท และเครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท สำหรับความเห็นของหน่วยงานอื่นเช่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ(สศช. ) เสนอว่า กรมปศุสัตว์ควรทำความเจ้าใจกับประชาชนในระยะแรก และให้ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เป็นระยะเพื่อสร้างความรับรู้เบื้องต้น และท้องถิ่นควรมีการติดตามการขึ้นทะเบียนทุกปี รวมถึงการฉีดวัคซีน และเชื่อมโยงกับข้อมูลสาธารณสุข ในขณะที่เลขาธิการครม.เห็นว่าเมื่อมีการดำเนินการตามกฎหมายจะเป็นการลดภาระงบประมาณ ลดการเกิดโรคระบาดสัตว์ที่ติดมนุษย์

ที่มา : ประชาไท

 

แสดงความคิดเห็น