แนะแนว การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับสมัครช่วง ธ.ค. ของทุกปี

โดยแต่ละปี กรมการยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก จะมีการเปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายสิบทหารบก แต่ละปีรับมากถึงพันกว่าอัตรา เรียน 1 ปี 6 เดือน บรรจุ ติดยศ สิบตรี ทันที ดังนั้นเรามาศึกษากฎระเบียบเบื้องต้นกันเลยครับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (นักเรียนชั้น ม.6 กำลังจบการศึกษาสมัครได้)
 2. ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ กองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี (ทุกผลัด)
 3. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
 4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
 5. ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติทั่วไป

 • วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
 • มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

โดยการรับสมัครจะแบ่งการรับสมัครเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
 • โควต้า บุคคลพลเรือน
 • โควต้า ทหารกองประจําการ (สมัครได้ทุกผลัด)
 1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
 • ไม่รับบุคคลพลเรือน (รับเฉพาะทหารกองประจำการ,พลอาสาสมัคร,อาสาสมัครทหารพราน,ทหารกองหนุน)

รับสมัครทางออนไลน์ *ขณะนี้ยังไม่เปิดรับสมัคร

ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ โดยแยกวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์
 • ความรู้ทั่วไป

มีการทดสอบความพร้อมของร่างกาย มีดังนี้

 • ว่ายน้ำ 25 เมตร ภายใน 2 นาที
 • ดันพื้นภายใน 2 นาที
 • ลุกนั่งภายใน 30 วินาที
 • ดึงข้อ
 • วิ่ง 1,000 เมตร

ยังพอมีเวลาหวังว่าน้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและการเตรียมตัวเบื้องต้นแล้ว ข้อให้น้อง ๆ ที่มีคุณสมบัติได้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ โชคดีทุกคน

แสดงความคิดเห็น