การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562

ประกาศที่ ฝทม. 2/2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. บุคลากร จำนวน 4 อัตรา
 2. นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 3. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 15 อัตรา
 4. วิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา
 5. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 6. วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 7. นิติกร จำนวน 2 อัตรา
 8. นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 9. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 10. เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
 12. นักประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 13. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 14. พนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
 15. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
 16. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
 17. ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 12 อัตรา
 18. ช่างเทคนิคสายใต้ดิน จำนวน 6 อัตรา
 19. ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 4 อัตรา
 20. ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 21. ช่างเทคนิคเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
 22. พนักงานใช้เครื่องมือกล จำนวน 5 อัตรา
 23. พนักงานสนาม จำนวน 26 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น