กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา [ 22 ต.ค. – 22 พ.ย. 2561]

กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561

กองพลทหาราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (นายสิบ อัตรา สิบเอก) จํานวน 50 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งดังนี้
1. พลขับ จำนวน 28 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายสิบสูทกรรม 1 อัตรา
3. เสมียนกองร้อย จำนวน 5 อัตรา
4. พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
5. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 4 อัตรา
6. ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 7 อัตรา
7. เสมียน จำนวน 2 อัตรา
8. ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา
9. เสมียนส่งกำลัง จำนวน 1 อัตรา

โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติดั้งนี้
– เป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
– โดยมีอายุ 18 ปีและไม่เกิน 30 ปี (พ.ศ.2531-2543)
– บิดาและมารดาของผู้สมัคร จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เพศชายสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– มีร่างกายสมบูรณ์ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับราชการทหารพ.ศ. 2497
หมายเหตุ : จำหน่ายใบสมัครในวันและเวลาราชการ เริ่มจำหน่ายใบสมัคร 10 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2561 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

แสดงความคิดเห็น