กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน อัตรา ส.อ. ทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณปี 2562 จำนวน 3 อัตราโดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท710) พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.1 (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
  1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) พัน สบร.21 บชร.1 (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัตริทั่วไปของผู้สมัคร
  2.1 เพศชาย เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่งต่ไปนี้
  – สำเร็จการฝึกวิชาการวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนหน้าปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  – เข้ารับทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  2.2 ผู้สมัคร และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  2.3 มีร่างกายแข็.แรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มือวัยวะรูปร่างลักษณะท่ทางและขนาดร่างกาย เมาะแก่การเป็ฯทหาร
  2.4ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
  2.5 งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.-จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการ
  2.6 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ในวันสมัคร) นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
  2.7 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 3. หลักฐานประกอบการสมัคร (นำฉบับจริงมาด้วย)
  3.1 สำเนาใบประกาศนียบัตร, ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  3.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดาร มารดา จำนวน 2 ฉบับ
  3.3 สำเนาใบใบสูติบัตรของผู้มัคร จำนวน 2 ฉบับ
  3.4 สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา มารดาผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
  3.5 เอกสารสำคัญทางราชการทหารกองประจำการใช้ประวัตริ (ทบ.100-075), สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้ายไม่เกิน 6 เดือน (เฉพาะทหารกองหนุน)
  3.6 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ใช้สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ สด.8 จำนวน 2 ฉบับ
  3.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมผลการตรวจโรคเอดส์ และแพทย์ต้องลงความเห็นว่าไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
  3.8 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. แต่งกายสุภาพไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 2 รูป
  3.9 เอกสารการสมัครต้องครบทุกรายการ ถ้าไม่ครบจะต้องถูกตัดสิทธิ์การรับสมัคร
 4. ขอบแขตทั่วไปในการสอบ
  4.1 แบบธรรมเนียมทหารและจริยธรรมทางทหาร
  4.2 ความรู้ทั่วไปและข่าวสารปัจจุบัน
  4.3 ระแบียบงานสารบรรณ ปี 2555
  4.4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  4.5 สัมภาษณ์
  4.6 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์
 5. กำหนดการรับสมัคร
  ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ฺจะสมัครสอบคัดลือกเข้ารับราชการให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด และยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทรื อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่21 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ
 6. กำหนดการสอบ
  – วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 (แต่งกาย ชุดกีฬา) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  – วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 (แต่งกย ชุดสุภาพ) ทดสอบภาพทฤษฎี
แสดงความคิดเห็น