กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการการเงินและบัญชี [10-12 ต.ค.2561]

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการการเงินและบัญชี [10-12 ต.ค.2561]
กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการการเงินและบัญชี [10-12 ต.ค.2561]

          กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  – มีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2531-2543) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสุงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  – เพศหญิง ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  – มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  – ไม่เป็นโรคที่ชัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ
  – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพพากษา
  – ไม่เป็นผู้อยูในระหว่างพักราการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
  – ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบกมาก่อน
   
 3. หลักฐานประกอบการสมัคร
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  – สำเนาในระเบียบแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณีชยกรรม
  – สำเนาทะเบียนบ้นของผู้สมัคร บิดา และมารดา
  – ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
  – สำเนาใบมรณบัตร ( กรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
  – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ( บิดา มารดา ผู้สมัคร)
  – สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา กรณี หย่า
  – สำเนาใบรับรองบุตร หรือ สำเนาสูติบัตร (กรณี บิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
 4. กำหนดการรับสมัคร
  – ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในเวลาราชการ ( เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ระเบียบการ :: กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการการเงินและบัญชี [10-12 ต.ค.2561]

ใบสมัคร ::  กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการการเงินและบัญชี [10-12 ต.ค.2561]

แสดงความคิดเห็น